Daftar Calon Mahasiswa Terdaftar ONLINE di SMB

No Nama Jurusan Alamat No Telp E-Mail Tgl Pendaftaran
1 wer S1 TI Batu Aji wer rezyelsyaputra@yahoo.co.id 2019-02-22 22:19:00
2 bukhori saputra siregar S1 TI Batam Centre 082276242920 bukhori.saputra05@gmail.com 2019-01-31 22:36:41
3 Muhammad ilham S1 TI Batu Aji 082285847064 muhammmadilham99@gmail.con 2019-01-31 00:52:24
4 ggwe S1 TI Batu Aji 4352 tewtawea@gmail.com 2019-01-30 19:55:00
5 Jaka wiyama S1 TI Batu Aji 082186973914 wiyamajaka@gmail.com 2019-01-26 10:11:39
6 Lamkaruna putri elmus kadwi S1 TI Batu Aji 085760287312 lamkaruna210201@gmail.com 2019-01-06 21:53:13
7 rayhan walid aminuddin S1 TI Batu Aji 085711135966 rayhanwalid11@gmail.com 2018-12-28 11:55:17
8 Anisa asma widjaya S1 TI Batu Aji 082288925003 annisaasmawidjaya@gmail.com 2018-12-12 22:08:45
9 Aprilisa arman putri S1 TI Batu Aji 082122567026 aprilisa11@gmail.com 2018-12-12 17:45:03
10 Rozi Saputra D3 Akt Batu Aji 081296163330 rozisaputra333@gmail.com 2018-11-30 09:00:04
11 Roslina Simamora S1 TI Batu Aji 081266436144 simamoraroslina47@gmail.com 2018-11-01 18:38:07
12 Rizal ilhamsyah S1 TI Batu Aji 081276500294 rizalilhamsyah8@gmail.com 2018-10-20 12:44:45
13 sandi S1 TI Batam Centre 08654332234 widhartaasril@gmail.com 2018-09-10 00:55:19
14 Nashruddin S1 TI Batu Aji 082358193371 attolizy@gmail.com 2018-09-05 19:09:09
15 Aini Safitri S1 TI Batu Aji 081806958851 ainisafitriaini@gmail.com 2018-08-30 17:27:27
16 Abdul Rohim S1 TI Batam Centre 085768862201 the26abd@gmail.com 2018-08-22 21:14:37
17 Syarifah Intan Nurlita S1 TI Batu Aji 089659194351 intansyarifah687@gmail.com 2018-08-22 20:47:52
18 RENOL FIRMANDO S1 TI Batu Aji 085263645686 Renolfirmando@gmail.com 2018-08-18 16:09:02
19 Andi Felani S1 TI Batu Aji 08127044514 andi.felani@yiid-yokohama.com 2018-08-10 10:49:37
20 Dhyanti Viska Utami D3 Akt Batam Centre 081223141762 diandian.dv@gmail.com 2018-08-03 19:44:23
21 Daryanto S1 TI Batu Aji 081364995709 arsyada9@gmail.com 2018-08-01 21:18:43
22 Darul Jalal Asnan S1 TI Batam Centre +62813644649 darulj@yahoo.com 2018-08-01 09:43:56
23 SRI LIAHERTASARI SIREGAR S1 TI Batam Centre 081269997643 sriliahertasari93@gmail.com 2018-07-30 18:30:17
24 Melati permatasari S1 TI Batu Aji 082386316014 melaticindona@gmail.com 2018-07-30 16:07:31